Studie og støtte

Hvis du har en svær skoliose, der nedsætter din funktionsevne væsentligt, vil du ikke være i stand til at varetage din uddannelse på fuldtid. Du vil heller ikke kunne tage et studiejob ved siden af sin uddannelse.

I tilfælde heraf har du mulighed for at søge om handicaptillæg og støtte til hjælpemidler.
Du kan søge om hjælp til økonomisk og specialpædagogisk støtte samt dispensation for særlige behov i forbindelse med din eksamen, hvis du går i folkeskolen eller er i gang med en videregående uddannelse.

Handicaptillæg

Som studerende på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse kan du søge om SU. Når du modtager SU og har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der skyldes din skoliose, så kan du søge handicaptillæg ved siden af din SU.

Betingelser for at få handicaptillæg
Der er en række betingelser, som du skal opfylde for at komme i betragtning til et handicaptillæg:

 • Du skal have et varigt fysisk eller psykisk handicap, der gør dig nærmest ude af stand til at arbejde ved siden af dit studie
 • Du skal modtage SU eller slutlån
 • Du skal gå på en videregående uddannelse eller være i gang med en skoleperiode på en dansk erhvervsuddannelse.

Du kan kun blive berettiget til et handicaptillæg, hvis dit varige fysiske eller psykiske handicap er lægefagligt dokumenteret. Du vil ikke kunne modtage handicaptillæg på baggrund af almene smerter i ryggen, ben, arme eller lign. Hvis du kan arbejde 5-6 timer om ugen ved siden af dit studie, eller du kan arbejde 5-6 uger på fuldtid i din ferie, så er du ikke berettiget til at modtage handicaptillægget.

Søg om Handicaptillæg

Når du skal søge om handicaptillæg, er det afgørende, at du kan dokumentere omfanget af din varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

Du kan søge om handicaptillæg på su.dk.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

 • Relevant dokumentation på din fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse (f.eks. journaloplysninger eller epikrise, som hospitalet har registreret i dine sundhedsdata på sundhed.dk)
 • Relevant dokumentation, der forklarer din funktionsnedsættelse (erklæring fra rygspecialist, egen læge eller lægefaglig dokumentation i forbindelse med evt. tidligere sygemelding).

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse på grund af din skoliose, kan du som elev eller studerende søge om Specialpædagogisk støtte.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er et tilbud, der giver dig mulighed for at søge støtte til forskellige hjælpemidler. Formålet med SPS er at sikre, at personer med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre unge.

Du kan søge om SPS, når du:

 • er elev på en ungdomsuddannelse
 • er elev på den Forberedende grunduddannelse eller
 • du er studerende på en videregående uddannelse.

 

Kontakt med din SPS-vejleder

Du skal søge om SPS gennem din uddannelsesinstitution. På universiteterne vil det f.eks. være gennem Studievejledningen eller SU-kontoret, at du bliver sat i kontakt med en SPS-vejleder.

Du kan tale med din SPS-vejleder om de udfordringer, du har i forbindelse med dit studie. Så kan I sammen finde frem til den relevante støtte og mulighed og de hjælpemidler, der vil gavne dig bedst.

Det er muligt at kontakte uddannelsesinstitutionens SPS-vejleder, før du starter på studiet. Du skal blot være optaget på uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen kan hjælpe dig gennem ansøgningsprocessen og oprette en ansøgning på dine vegne. Det er vigtigt, at du er i tæt dialog med din SPS-vejleder under hele forløbet.

Støttemuligheder & Hjælpemidler

Som elev eller studerende med et bevægelseshandicap eller nedsat funktionsevne pga. skoliose har du mulighed for at søge om støtte til hjælpemidler til ergonomiske møbler. Det kan være hæve-sænke-bord, ergonomisk stol, kilepuder eller anden praktisk hjælp.

Søg dispensation til din eksamen

Som studerende på en videregående uddannelse har du mulighed for at søge dispensation i forbindelse med dine eksaminer, hvis du har særlige behov, der relaterer til et fysisk eller psykisk handicap pga. din skoliose.

Du vil f.eks. kunne søge dispensation for særlige eksamensvilkår i form af:

 • Forlænget forberedelsestid til din eksamen
 • Forlænget eksamenstid
 • Adgang til SPS-hjælpemidler til din eksamen

Det kan være forskelligt, hvilken procedure uddannelsesinstitutionerne har i forhold til mulighederne for at søge dispensation for særlige eksamensvilkår.

Viden om Skoliose anbefaler derfor, at du kontakter din studievejleder og spørger om dine muligheder, proceduren, dokumentation, tidsfrister etc. Det er altid en god idé, at du søger om dispensation så tidligt som muligt, da behandlingstiden for dispensationer kan være lang. Det kan være afgørende for din eksamen, at du får bevilliget dispensation i god tid.